top of page

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR 95 BNR 120 OG 121 M.FL, HULDERTJERN PLANID: 303533500


Oversiktskart

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 og §17-4 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendommer i Huldertjernvegen i Eidsvoll kommune. Det varsles også om mulig utbyggingsavtale. Planarbeidet utføres av MARK Arkitekter AS på vegne av RHS Eiendom AS.


Planområdet

Eiendommen som tiltakshaver vil regulere for utbygging er Huldertjernvegen 16 A, B og C med gbnr. 95/120 og gbnr. 95/121. Kommunen har i tillegg bedt om at følgende eiendommer tas med i planområdet ved varsel om oppstart: gbnr. 95/43 og 95/521 samt deler av Huldertjernvegen på gbnr. 95/645. Planavgrensningen fremgår av kartutsnittet og på vedlagt kart og har et totalt areal på ca. 10 daa.


Planstatus

Området er ikke detaljregulert. Formålet i gjeldende kommuneplan er bolig. Planområdet ligger i et etablert boligområde med småhusbebyggelse.


Planarbeidet

Planen skal legge til rette for boligformål i form av frittliggende småhusbebyggelse, uteoppholdsareal og tilhørende infrastruktur.


Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (jf. pbl §4-2). Nødvendige utredningsbehov innenfor miljøvern, beredskap (ROS), geoteknikk, støy og trafikk/mobilitet m.m. vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen.Innspill/merknader

Naboer og offentlige instanser varsles direkte. Varslingsbrev med vedlegg og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på www.mark.as/prosjekter og www.eidsvoll.kommune.no/horinger.


Innspill eller merknader til planarbeidet kan rettes til:

MARK Arkitekter AS, Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger eller via e-post til andreas@mark.as.

Frist for innsending av merknader: 1. februar 2021.


Alle merknader blir tatt opp til vurdering, gjennomgått og kommentert i planbeskrivelsen når planen sendes inn til kommunen for behandling. Planforslaget vil så legges ut til offentlig ettersyn og det vil da være mulig å komme med merknader til det konkrete planforslaget før politisk behandling.

Møtereferat fra oppstartsmøte
.pdf
Download PDF • 674KB

Oversiktskart
.pdf
Download PDF • 95KB
134 visninger0 kommentarer
bottom of page